Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

UWAGA KONKURS !!!

Dyrektor Ośrodka Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego

ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta badawczego

 

Liczba stanowisk – jedno

 

Planowany okres zatrudnienia: na czas określony – 12 miesięcy

Wymiar etatu: 1/1

 

Warunki konkursu:

 

Od kandydata na to stanowisko wymaga się spełnienia wymagań, o których mowa w art.113  ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (Dz. U. 2022 r. poz.574 ), a ponadto wymagane jest:

 

 1. posiadanie stopnia doktora archeologii
 2. specjalizacja w zakresie archeologii klasycznej
 3. znajomość przynajmniej jednego języka obcego
 4. doświadczenie terenowe oraz znajomość podstaw konserwacji
 5. publikacje w wysoko punktowanych czasopismach i wydawnictwach
 6. Uprawnienia do prowadzenia samochodu

 

 

Dyscyplina: archeologia

 

Określenie podstawowych obowiązków:

 

 1. Prowadzenie działalności naukowej, obejmującej podstawowe badania naukowe rozumiane jako prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów
 2. Opracowanie zabytków ze stanowisk, na których są prowadzone badania archeologiczne realizowane przez OBA UW, inne jednostki UW oraz inne jednostki krajowe i zagraniczne;.
 3. Upowszechnianie wyników działalności naukowej, w szczególności w postaci

artykułów naukowych opublikowanych w zagranicznych czasopismach naukowych i  materiałach z  konferencji naukowych oraz w postaci monografii naukowych i rozdziałów w takich monografiach

 1. Realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora OBA UW

 

Wymagane dokumenty:

 

 1. podanie do Komisji Konkursowej z prośbą  o rozpatrzenie kandydatury w konkursie  na stanowisko  adiunkta badawczego  zatrudnienie na czas określony od  dnia 1 czerwca  2023
 2. życiorys naukowy wraz z informacją o osiągnięciach naukowych i organizacyjnych oraz wykaz publikacji
 3. odpis dyplomu doktora
 4. kwestionariusz osobowy

(http://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/166/2019/12/KWESTIONARIUSZ_OSOBOWY_KANDYDAT_11_2019-1.docx)

 1. klauzula informacyjna przy rekrutacji do pracy

(http://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/166/2019/12/Klauzula-informacyjna-przy-rekrutacji-do-pracy_11_2019-3.docx

 1. Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji zasad przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego.

 

 

Zgłoszenia wraz z  wymaganymi dokumentami należy składać pocztą elektroniczną na adres novae@uw.edu.pl   do dnia 30 marca 2023.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 14 kwietnia 2023. Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.